Cliquer pour musique

Một tin thật buồn !
Cô Lê thị Bích, giáo sư Histoire du Vietnam của chúng ta, đã mất trong cơn bạo bệnh ngày 17/02/2019. Học trò của Cô vô cùng thương tiếc và cầu nguyện hương linh Cô an vui nơi cõi Niết Bàn.

LesMC67 du Canada

  • Lan-Hương

  • Kim-Thoa

  • Hồng-Vĩnh

  • Ong-Huy

 Le succès des Retrouvailles,

c'était grâce à VOUS!

Merci pour votre participation!

LesMC67 de l'Europe: Khánh-Vân, Trần Viết Thụy

LesMC67 des USA: Helen Hương, Thu Linh