top of page
Vive les M4!
Une parfaite photo de 3eM4 avec tous les noms de la classe !

Photo et noms fournis par Nanou et autres M4

3em4.png

De gauche à droite de la photo: 

 

- dernier rang (debout): 1) Alice Mai (décédée) , 2) Michèle Cúc (USA), 3) Paulette Thanh Truyền (Montreal Canada) , 4) Angèle Thu FLAMENT (France) , 5) Madeleine Phương Khanh Giỏi (USA) , 6) Agnès Hồ thị Ánh Xuân (Saigon) 7) Catherine Pham Quỳnh Giao (Belgique)  8) cặp bài trùng Thérèse Bùi Hồng Liên  (Việt Nam) +  9) Nanou Nguyễn Dư Quyên (Paris France), 10) Irène Lê Bi'ch Thuỷ  (Austin Texas USA),  11) Marie Nghĩa,  12) Janine Thanh Thủy, 13) Rosine Bi'ch Trà (Virginia USA)

 

- rang du milieu: 1) Charlotte  Võ Hồ Điệp ,  2) Julie Dung, 3) Josephine Thanh Vân (Suisse), 4) cặp bài trùng Claudine Thu Nam (Paris France) +  5) Thérèse Trần thi  Hoan (USA), 6) Marguerite Tú Uyên  (Germany ?), 7) Lilas Lan (décédée), 8) Michèle Thu'y Cần, 9) Martine Công Tằng Tôn Nữ Như Mỹ (New York USA), 10)  Christine Lương Thế Hương (Belgique), 11) Lisa Hồng Vân (Việt Nam) 12) Hélène Trần thị Hương (Belgique), 13) Marie Jo Phượng Thu (USA), 14) Marie Đặng thị Ngọc Liên (Australia), 15) Monique Phạm Ngọc Trinh ̣(USA),  16) Laurence Trần Ngọc Anh.

 

- 1er rang (assis): 1) Suzanne Lệ Tuyết, 2) Marie Võ thị Thắm (France), 3) Julie Trần thị Tuyê't (France), 4) Ireno Trần Y' Lan (USA) , 5) Julie Trần thị Lệ Hà (Belgique), 6) Professeur de français M. GAUTHERON  7) cặp bài trùng Lydie Trương Ngọc Cu'c Hồng ̣(USA) + 8) Alice Nguyễn Thu'y Liên (ha't râ't hay, giọng cao vu't, décédée) 9) Yvonne Nguyễn Thanh Nhàn (USA), 10) Suzanne Nguyễn thị Hà Phượng, 11) Suzanne Bạch Mai ,12) Marcelle Dung (USA), 13) Rosalie Vương Vĩnh Thống (USA).

bottom of page