top of page
Classes des M2 et M3!

Photos et noms fournis par Khánh-Vân 

Debout - Rang 1-Top:

Nanou Quyên, Marie-Thérèse Hổng-Liên, Liliane Phương-Hoa, ???, Denise Khanh, ?

Debout - Rang 2:

Denise Khánh-Trang, ?, Rosine Bích-Trà, ?, ?, Suzanne Michelet, ?, Marie-Claire Tâm, Jeanne Phương-Thanh?

Debout - Rang 3:

Germaine Bạch-Yến, Martine Như-Mỹ, ??, Juliette Vân, Christine Hương?, Danielle Thanh-Thủy, ?, Marguerite Mỹ-Thanh, Marie-Rose Cervetti, Christine Tống, Hélène Hằng

Assises:

Marguerite Thu-Lê, Marie-Thérèse Kerneis,?, Simone?, Anna Thục, Mr Cazeneuve ̣(Prof Math), ?, Thérèse Thu-Hương, Khánh-Vân, Alice Lựu, Gisèle Mỹ-Dung, Christine Kiểm-Ngọc, Juliette Trinh

Photos et noms fournis par Khanh-Van et Thu Linh 

Debout - Rang 1-Top:

????, Louise Huyền, ?, Hélène Khanh, Françoise Tuyết Mai, Jeanine Mỹ, Germaine Bạch Yến, Mariette Huệ

Debout - Rang 2:

?, Christine Dung,?????, Juliette Trinh, Odette Huệ, Jeanne Phương-Thanh

Debout - Rang 3:

Angèle Quỳnh, Josette Kim-Thoa, Chantal Thiệp, Charlotte Cảnh, Anna Bắc,??, Marie Cầm, Juliette Vân, Liliane Phương-Hoa, Hélène Hằng, Thérèse Thư, Alice Lựu, ?

Assises:

Jacqueline Hồng-Ngự,?,Henriette Nga, ?Yvonne Nhung, Cô Tám-Prof Vietnamien, Hélène Kim-Chi, Michèle Châu, Josephine Hải,??

Photo et noms fournis par Hồng-Vĩnh, Minh-Phượng, Kim-Loan 

1963-1964 - Lycée Marie Curie - 3e M3

Debout - Rang 1-Top:

??, Minh Phượng, Madeleine Thanh, Hồng-Vĩnh, ..Tuyết, ?, Monique Ngà, Patricia Thu, Anne-Marie Thục-Trinh,?, Cẩm-Tú, Margaret Trước

Debout - Rang 2:

?Lucie Kim-Liền, Jeanine Xuân-Lan,??, Joséphine Chi, Thérèse Thu-Hương, Prof Cô Bích, Yolande..,, Jenny Long, Jacqueline Minh-Châu, Christine Như-Nguyện, Louisette Hoa, ?, Juliette Vân

Assises:

Rose-Marie Kim-Loan, Sylvie Niệm, ?, Thérèse Kim-Long,??, Emilie Ánh-Tuyết, Denise Khanh, Marguerite Mỹ-Thanh, Simone Vinh, Françoise Phương-Diệp, Cẩm-Hường, Christiane Liễng

bottom of page